Första steget

Vi försöker ta hand om vår frustration och ilska över alla turer kring den beslutade miljöfarliga verksamheten på vår granntomt. Steg 1 var att skriva öppet brev nummer 2 till de beslutande politikerna i Säters kommun. Vi har även kontaktat tidningarna.

Öppet brev till Säters politiker:

Olyckligt Säters kommun!

Miljö- och byggnadsnämnden i Säters kommun har gett ett företag miljötillstånd och bygglov för att bedriva miljöfarlig verksamhet i Arkhyttan. 

I en tidningsartikel i Södra Dalarnas tidningar den 4 juni berättar ordförande  i miljö- och byggnadsnämnden om deras beslut. På påståendet att grannarna har varit kritiska till att de inte fått veta något förrän en grävmaskin började arbeta på tomten, svarar han:

– Det var olyckligt att ärendet kom i otakt. 

Ja, det var olyckligt, men det är också olyckligt att

  • dokumenten från 2013, då samma ärende togs upp, bara finns som kopior hos oss och inte finns sparade hos kommunen som därför påstår att ärendet inte finns
  • remiss till oss berörda grannar först skickades efter påtryckningar från oss själva
  • ni glömde skicka ut information om hur man överklagar
  • det är infartsförbud till området
  • man varit otydlig vid användning av begreppen rivnings- och schaktmassor 
  • en av grannarna, som köpt huset som bostadshus av Säter kommun och bott där sedan 90-talet, av samma kommun blev misstänkt att olovligt ha byggt om verkstad till bostad
  • man i beslutet inte tagit upp att Skedviborna ska kunna lämna in sitt trädgårdsavfall på området och därmed inte heller angett vilka åtgärder och konsekvenser det kommer att innebära
  • de politiker och beslutsfattare som vi kontaktat inte förstått att vår oro till största del beror på det sätt Säters kommun hanterat ärendet. Därtill kommer att värdet på våra fastigheter sjunker liksom de olägenheter vi kommer att utsättas för pga verksamheten.

Vi vill understryka att vi inte på något sätt anklagar företagaren, han har köpt tomten och har ansökt om att bedriva sin verksamhet där.

Vi är besvikna och upprörda över att vår kommun inte värnar mer om demokrati och inte visat intresse för en öppen och ärlig dialog. Vi ifrågasätter hur Säters kommun hanterar sina tomter och det sätt som miljö- och byggnadsnämnden hanterat detta ärende. Vi har mötts av härskarteknik och maktspråk med missvisande svar och argument som att bo i en olovlig bostad, bortförklaringar kring ärendet från 2013 och att det alltid finns en oro när det sker förändringar.

Vi ser tydliga brister i handläggningen och besluten och kommer att överklaga till Länsstyrelsen!

Mats Sjöbom och Gunilla Rohlin

För de som vill veta mer är besluten offentliga handlingar:

Beslut om bygglov och startbesked 

Diarienummer: SBN2019/0887

Föreläggande med anledning av anmälan om miljöfarlig verksamhet  

Diarienummer: Ecos 2019-387